พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  083.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ฉลาดในเรื่องกรรม

 3. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก

 4. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  003.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่2

 6. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  051-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  045-ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  108-เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-กามสุขกับความหน่าย

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้