พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  20 - ปฐมธรรม

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-ปัจจยาการแม้เพียงอาการเดียว ก็ยังตรัสเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  08 - การทำกรรรมทางใดมีโทษมากที่สุด.mp3

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  94 - ปกหลังด้านใน-01

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์

 7. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  01 - พุทธวจน หัวข้อ 1-2-3

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-เจริญสมาธิ ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

 9. กรรม
  01 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม

 10. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชชา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้