พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  04-สนทนาธรรมก่อนฉัน 24.08.14

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วินิจฉัยกรรม

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  117-ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่2)

 4. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  14 - พุทธวจน หัวข้อ 29

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้

 6. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  05 - พุทธวจน หัวข้อ 10-11-12

 7. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  01_ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 8. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  13_ปฏิจจสมุปบาท

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  116-ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่1)

 10. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  อนุสาสนีปาฏิหาริย์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้