พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  53 - เรื่องที่-49 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-2

 2. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ (อมาตาปุตติกภัย)

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  01 - พุทธวจน สำคัญไฉน?

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  136-อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่1)

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  135-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่3)

 7. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530306_585

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่2)

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  ประโยชน์ของการสาธยายธรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้