พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  17 - พุทธวจน หัวข้อ 34-35

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  492-อาการดับแห่งโลก

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  352-นิพพานคือ วิราคธรรม

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  283-เกิดกิเลสและทุกข์เพราะทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด

 6. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ก่อนตายควรฟังธรรมบทใด

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  262-อาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยอารมณ์เป็นที่ก้าวลงแห่งนามรูป)

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  53 - เรื่องที่-49 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-2

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 1)

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  048-กุศลกรรมบท 10

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้