พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  18 - เรื่องที่-15 การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-รายละเอียดของนามรูป

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑)

 4. นิพพาน
  08_ปฎิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพาน

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  308_Anacame20170308_1 ทบทวนสังโยชน์ - อนาคามี

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  156-ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่1)

 7. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  16_06-ม้าอาชาไนย-ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ และพอจ.ตอบคำถาม 161221_003

 8. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  04_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160809_001

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  11-สิกขา 3

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้