พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-เป็นการยากที่จะพยากรณ์ ว่าใครงดงามและประณีตกว่า

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  126-ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  156-ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่1)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ทุคติของผู้ทุศีล

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล

 8. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  088-การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป

 9. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  084-การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  117-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้