พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  03 - อานาปานสติ-๑

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  140-ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-ทรงมีการประทมอย่างตถาคต

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์

 6. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-ให้พึ่งตน พึ่งธรรม


 7. 07-ไขปัญหาธรรม พระอาจารย์คึกฤกธิ์ โสตถิผโล 12-07-50 เย็นช่วง2

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓)

 9. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  001.สาธยายพระสูตร

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า.mp3

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้