พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา

 2. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  037-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างหนัก)

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  42 - เหตุเกิดของภพ.mp3

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  36 - เมื่อเธอไม่มี

 6. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  057.วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลต้องทำอย่างไรในชาตินี้

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ลมหายใจก็คือ “กาย”

 8. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  036-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างเบา)

 9. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  122-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 1)

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  50-ฤกษ์ดียามดี ในแบบพุทธวจน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้