พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  53 - เรื่องที่-49 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-2

 2. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก

 3. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  051-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

 5. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิ

 6. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น

 7. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

 9. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้