พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  072-ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡

 5. ธรรมบรรยาย สัตว์
  09 ผู้เดินมรรคคือสิ่งๆหนึ่่ง และสิ่งๆหนึ่งก็คือสัตว์ หรือสัตตานัง

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องลึกและดูลึก

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  79 - เรื่องที่-74 ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้