พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  หลักการพูด

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ฉลาดในเรื่องกรรม

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา

 4. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  01_ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  068-หลักที่ควรรุ้เกี่ยวกับสัญญา

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม

 8. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530306_585

 9. สุคตวินโย
  19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน

 10. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-อริยญายธรรมคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้