พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  51 - คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรค และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น

 2. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  024-จงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 3)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก

 5. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช

 6. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  50 - ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้