พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  53 - เรื่องที่-49 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-2

 2. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์

 3. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 1)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  037-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-ทานของคนดี (นัยที่ 1)

 6. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

 7. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี

 9. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

 10. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้