พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-นิพพานธาตุ 2 อย่าง

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  น้ำตาที่เราร้องไห้มาแล้วทั้งหมด

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒)

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  05 อาทีนพของรูป

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  056-กรรมกำหนด

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  184-อาหารของนิวรณ์5

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  068-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 11)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้