พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  206-ลักษณาการแห่งตัณหา

 2. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  29 เดินมรรคองค์เดียวองค์อื่นๆย่อมตามมาด้วย

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  014-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  355-ยาถ่ายและยาสำรอกความเกิด - แก่ – ตาย

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  078-ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  057 - ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้


 8. 11-ไขปัญหาธรรมค่ำ 290101

 9. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  045.พระสูตรหลังฉัน 05-24-59

 10. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 9

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้