พุทธวจน: เสียง

ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒


กำลังฟัง :602_Anacame201605015_1 ตอบคำถาม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
301_Anacame201605029_1 แสดงธรรมโอลัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำและตอบคำถาม 0 1537 PLAY MP3
302_Anacame20160703_1 สังโยชน์ 0 878 PLAY MP3
303_Anacame20160821_1 แสดงธรรมผัดคุณสูตร 0 726 PLAY MP3
304_Anacame20160821_2 แสดงธรรมผัดคุณสูตรต่อ สังโยชน์ 0 672 PLAY MP3
305_Anacame20160827_1 สังโยชน์ สกทาคามี อนาคามี ตอบคำถาม 0 529 PLAY MP3
306_Anacame20160828_1 สังโยชน์ที่ได้การเกิด 0 622 PLAY MP3
307_Anacame20170305_1 สังโยชน์ ฯลฯ 0 560 PLAY MP3
308_Anacame20170308_1 ทบทวนสังโยชน์ - อนาคามี 0 574 PLAY MP3
401_Anacame20160611_1 อุโบสถศีล สกทามี อานาคามี 0 530 PLAY MP3
402_Anacame20161009_1 ทุกขา สุขาปฏิปทา ขิปปา ทันทาภิญญาโยงไปอันตราปรินิพายี และตอบคำถาม 0 538 PLAY MP3
403_Anacame20161120_1 สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพ วางจิตให้ทาน 0 541 PLAY MP3
404_Anacame20161127_1 วางจิตในการให้ทาน โยงถึงการได้อนาคามี 0 518 PLAY MP3
405_Anacame20170129_1 ทบทวนเรื่องมรรควิธีละความเพลินให้สั้น 0 624 PLAY MP3
406_Anacame20170204_1 มรรควิธีในแบบอริยะ โยงถึงการละสังโยชน์ 0 549 PLAY MP3
407_Anacame20170211_1 มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ สังโยชน์ฯ 0 540 PLAY MP3
408_Anacame20170226_1 มรรควิธีละความเพลิน (อุปาทาน) สังโยชน์,คุณสมบัติอนาคามี 0 558 PLAY MP3
501_Anacame20160924_1 กรรม ผืนนา เมล็ดพืช โยงโสดาบัน สกทามี อนาคามี 0 516 PLAY MP3
502_Anacame20161001_1 วิญญาณ พืช ผืนนา รูปธาตุ อรูปธาตุ ภพภูมิ โยงพรหม สกทามี อนาคามี 0 512 PLAY MP3
503_Anacame20161002_1 ภพภูมิ ความต่างระหว่างสกทาคามีและอนาคามี 0 492 PLAY MP3
504_Anacame20161106_1 ธาตุต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงรูป อรูป สังโยชน์ 0 574 PLAY MP3
505_Anacame20161204_1 วัญญาณทิฐิ กรรม ภพ ผืนนา สังโยชน์ 0 545 PLAY MP3
506_Anacame20161224_1 เกร็ดเล็กๆ เรื่องสังโยชน์ 0 460 PLAY MP3
507_Anacame20170101_1 อธิบายวิญญาณทิฐิ ผืนนา กรรมฯ 0 506 PLAY MP3
508_Anacame20170114_1 อธิบายผังภพภูมิ โสดาบัน สกทา อานาคา สังโยชน์ 0 528 PLAY MP3
509_Anacame20170121_1 เกร็ดเล็กน้อย 0 511 PLAY MP3
510_Anacame20170128_1 พระสูตรที่ตรัสเรื่องของอนาคามีและตอบคำถาม 0 489 PLAY MP3
601_Anacame20160507_2 ตอบคำถาม 0 529 PLAY MP3
602_Anacame201605015_1 ตอบคำถาม 0 491 PLAY MP3
603_Anacame201605021_1 ตอบคำถาม 0 476 PLAY MP3
604_Anacame20160730_1 ตอบคำถาม 0 446 PLAY MP3
605_Anacame20160820_1 แสดงธรรมและตอบคำถาม 0 508 PLAY MP3
606_Anacame20161211_1 ตอบคำถามโยมหมอ สังโยชน์ 3ฯ 0 495 PLAY MP3
607_Anacame20170212_1 ตอบคำถาม 0 485 PLAY MP3
608_Anacame20170218_1 กลุ่มของสังโยชน์ เชื่อมโยงอนาคามี และตอบคำถาม 0 521 PLAY MP3
609_Anacame20170219_1 ปุริสคติสูตรและตอบคำถาม 0 474 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง