พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 2468 PLAY MP3
002-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก 0 2189 PLAY MP3
003-วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ 0 2025 PLAY MP3
004-หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 0 1913 PLAY MP3
005-หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 0 1569 PLAY MP3
006-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 1587 PLAY MP3
007-ว่าด้วยความรัก 4 แบบ 0 1484 PLAY MP3
008-ลักษณะของฆราวาสชั้นเลิศ 0 1501 PLAY MP3
009-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 1664 PLAY MP3
010-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า 0 1489 PLAY MP3
011-เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 0 1492 PLAY MP3
012-อบายมุข 6 (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง) 0 1370 PLAY MP3
013-การบริโภคกามคุณทั้ง 5 อย่างไม่มีโทษ 0 1653 PLAY MP3
014-หลักการพูด 0 1375 PLAY MP3
015-ลักษณะการพูดของตถาคต 0 1417 PLAY MP3
016-ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ 0 1306 PLAY MP3
017-ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ 0 1347 PLAY MP3
018-อย่าหูเบา 0 1294 PLAY MP3
019-เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ 0 1300 PLAY MP3
020-ให้เป็นผู้หนักแน่น 0 1317 PLAY MP3
021-ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์ 0 1246 PLAY MP3
022-ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ 0 1262 PLAY MP3
023-สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์ 0 1267 PLAY MP3
024-จิตอธิษฐานการงาน 0 1376 PLAY MP3
025-การตั้งจิตก่อนนอน 0 1310 PLAY MP3
026-มืดมา สว่างไป สว่างมา ก็ยังคงสว่างไป 0 1445 PLAY MP3
027-เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 0 1214 PLAY MP3
028-ความอยาก (ตัณหา) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท 0 1189 PLAY MP3
029-กฏธรรมชาติ 0 1215 PLAY MP3
030-เหตุแห่งการเบียดเบียน 0 1209 PLAY MP3
031-ความพอใจใด ความพอใจนั้น คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ 0 1161 PLAY MP3
032-ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 1216 PLAY MP3
033-เหตุให้ศาสนาเจริญ 0 1193 PLAY MP3
034-เหตุให้ศาสนาเสื่อม 0 1140 PLAY MP3
035-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 0 1149 PLAY MP3
036-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างเบา) 0 1095 PLAY MP3
037-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ (อย่างหนัก) 0 1096 PLAY MP3
038-ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 0 1078 PLAY MP3
039-คุณสมบัติของทูต 0 1064 PLAY MP3
040-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น 0 1034 PLAY MP3
041-งูเปื้อนคูถ 0 1031 PLAY MP3
042-สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กรรม 0 1032 PLAY MP3
043-กายนี้ เป็น กรรมเก่า 0 1020 PLAY MP3
044-ศีล 5 0 1028 PLAY MP3
045-ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน 0 1016 PLAY MP3
046-อุโบสถ (ศีล) 0 954 PLAY MP3
047-อกุศลกรรมบท 10 0 997 PLAY MP3
048-กุศลกรรมบท 10 0 1021 PLAY MP3
049-อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ 0 1019 PLAY MP3
050-ผลของการมีศีล 0 956 PLAY MP3
051-ผลของการไม่มีศีล 0 865 PLAY MP3
052-ทำดี ได้ดี 0 931 PLAY MP3
053-ธรรมดาของโลก 0 868 PLAY MP3
054-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 943 PLAY MP3
055-ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก 0 851 PLAY MP3
056-ผู้ประสบบุญใหญ่ 0 856 PLAY MP3
057-ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 0 843 PLAY MP3
058-ผู้เห็นแก่นอน 0 843 PLAY MP3
059-ลักษณะของ ผู้มีความเพียรตลอดเวลา 0 872 PLAY MP3
060-ลักษณะของ ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา 0 809 PLAY MP3
061-วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 0 837 PLAY MP3
062-การตามรู้ซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ) 0 829 PLAY MP3
063-การบรรลุถึงซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ) 0 836 PLAY MP3
064-การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 0 835 PLAY MP3
065-วิธีแก้ความหดหู่ 0 840 PLAY MP3
066-วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน 0 849 PLAY MP3
067-สมาธิภาวนา 4 ประเภท 0 821 PLAY MP3
068-อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ 1) 0 823 PLAY MP3
069-อานุภาพของสมาธิ (นัยที่ 2) 0 838 PLAY MP3
070-แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 0 782 PLAY MP3
071-สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 0 792 PLAY MP3
072-ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 0 818 PLAY MP3
073-ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน 0 787 PLAY MP3
074-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 0 834 PLAY MP3
075-อานาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลาย 0 796 PLAY MP3
076-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 770 PLAY MP3
077-ลมหายใจก็คือ กาย 0 857 PLAY MP3
078-ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ 0 780 PLAY MP3
079-ลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติ 0 821 PLAY MP3
080-การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 0 776 PLAY MP3
081-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 0 742 PLAY MP3
082-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน 0 746 PLAY MP3
083-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 0 759 PLAY MP3
084-การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 0 803 PLAY MP3
085-อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 0 759 PLAY MP3
086-ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ 0 742 PLAY MP3
087-เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3ครั้ง 0 774 PLAY MP3
088-การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 0 771 PLAY MP3
089-ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา 0 722 PLAY MP3
090-จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ 0 738 PLAY MP3
091-เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า 0 732 PLAY MP3
092-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้ 0 771 PLAY MP3
093-เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน 0 750 PLAY MP3
094-ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 0 745 PLAY MP3
095-หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 0 729 PLAY MP3
096-การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด 0 729 PLAY MP3
097-พินัยกรรมของ พระสังฆบิดา 0 722 PLAY MP3
098-สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 712 PLAY MP3
099-สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 744 PLAY MP3
100-เพราะการเกิด เป็นเหตุให้พบกับความทุกข์ 0 717 PLAY MP3
101-เหตุแห่งการเกิด ทุกข์ 0 687 PLAY MP3
102-สิ้นทุกข์เพราะสิ้นกรรม 0 719 PLAY MP3
103-สิ้นนันทิ สิ้นราคะ 0 732 PLAY MP3
104-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 664 PLAY MP3
105-ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 0 661 PLAY MP3
106-ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 700 PLAY MP3
107,108-สัทธานุสารี-ธัมมานุสารี 0 701 PLAY MP3
109-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) 0 654 PLAY MP3
110-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 657 PLAY MP3
111-อริยมรรค มีองค์ 8 0 699 PLAY MP3
112-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 679 PLAY MP3
113-สิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 0 611 PLAY MP3
114-สังขตลักษณะ 0 673 PLAY MP3
115-อสังขตลักษณะ 0 651 PLAY MP3
116-ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา 0 706 PLAY MP3
117-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร 0 645 PLAY MP3
118-หลักการพิจารณาอาหาร 0 666 PLAY MP3
119-หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ 0 726 PLAY MP3
120-ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา (ความอยาก) ได้ 0 663 PLAY MP3
121-ผู้ชี้ชวนวิงวอน 0 693 PLAY MP3
122-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 1) 0 706 PLAY MP3
123-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 2) 0 666 PLAY MP3
124-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล (นัยที่ 3) 0 778 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง