พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 0 4658 PLAY MP3
002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง 0 2168 PLAY MP3
003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ 0 1861 PLAY MP3
004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 1825 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 0 1875 PLAY MP3
006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 0 1932 PLAY MP3
007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 1924 PLAY MP3
008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 0 1394 PLAY MP3
009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ 0 1614 PLAY MP3
010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น 0 1444 PLAY MP3
011-รายละเอียดของนามรูป 0 1421 PLAY MP3
012-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑) 0 1295 PLAY MP3
013-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒) 0 1343 PLAY MP3
014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓) 0 1299 PLAY MP3
015-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔) 0 1254 PLAY MP3
016-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕) 0 1271 PLAY MP3
017-วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 1307 PLAY MP3
018-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๑) 0 1216 PLAY MP3
019-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๒) 0 1141 PLAY MP3
020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓) 0 1130 PLAY MP3
021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 1152 PLAY MP3
022-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 1244 PLAY MP3
023-ภพ ๓ 0 1189 PLAY MP3
024-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1175 PLAY MP3
025-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 1185 PLAY MP3
026-ผลที่ไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา 0 1175 PLAY MP3
027-จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 0 1422 PLAY MP3
028-จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก 0 934 PLAY MP3
029-จิต อบรมได้ 0 1005 PLAY MP3
030-จิต ฝึกได้ 0 922 PLAY MP3
031-จิตผ่องใส 0 871 PLAY MP3
032-จิต ประภัสสร 0 828 PLAY MP3
033-จิตผ่องแผ้ว.mp3 0 844 PLAY MP3
034-ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต 0 869 PLAY MP3
035-ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ 0 808 PLAY MP3
036-จิตตมโน 0 845 PLAY MP3
037-อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องรองรับจิต 0 894 PLAY MP3
038-เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) 0 838 PLAY MP3
039-เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสูตร) 0 913 PLAY MP3
040-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 1079 PLAY MP3
041-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 827 PLAY MP3
042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓) 0 783 PLAY MP3
043-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 767 PLAY MP3
044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี 0 766 PLAY MP3
045-การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 0 731 PLAY MP3
046-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 801 PLAY MP3
047-เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 797 PLAY MP3
048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 0 722 PLAY MP3
049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน 0 778 PLAY MP3
050-อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า 0 728 PLAY MP3
051-ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า 0 720 PLAY MP3
052-มโนสังขาร (นัยที่ ๑) 0 677 PLAY MP3
053-มโนสังขาร (นัยที่ ๒) 0 702 PLAY MP3
054-มโนวิตก 0 688 PLAY MP3
055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑) 0 752 PLAY MP3
056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒) 0 669 PLAY MP3
057-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓) 0 647 PLAY MP3
058-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔) 0 646 PLAY MP3
059-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕) 0 647 PLAY MP3
060-การได้อัตภาพ 0 635 PLAY MP3
061-เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม) 0 634 PLAY MP3
062-เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 0 634 PLAY MP3
063-เหตุแห่งความแตกแยก 0 587 PLAY MP3
064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี 0 617 PLAY MP3
065-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑) 0 636 PLAY MP3
066-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒) 0 586 PLAY MP3
067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓) 0 590 PLAY MP3
068-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔) 0 579 PLAY MP3
069-ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ-สม่ำเสมอ 0 586 PLAY MP3
070-ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด 0 608 PLAY MP3
071-ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ 0 620 PLAY MP3
072-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 580 PLAY MP3
073-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 581 PLAY MP3
074-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 581 PLAY MP3
075-วิญญาณเป็นอนัตตา 0 578 PLAY MP3
076-ผลของผัสสะ 0 592 PLAY MP3
077-วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ) 0 551 PLAY MP3
078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ 0 570 PLAY MP3
079-สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ 0 543 PLAY MP3
080-ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ ไม่ถูกอะไรปรุง 0 546 PLAY MP3
081-ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 0 573 PLAY MP3
082-สิ่งนั้นมีอยู่ 0 555 PLAY MP3
083-ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก 0 549 PLAY MP3
084-นิพพานของคนตาบอด 0 519 PLAY MP3
085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑) 0 568 PLAY MP3
086-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 0 505 PLAY MP3
087-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 536 PLAY MP3
088-ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 0 505 PLAY MP3
089-มูลรากของอุปาทานขันธ์ 0 521 PLAY MP3
090-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 0 517 PLAY MP3
091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 510 PLAY MP3
092-ความผูกติดกับอารมณ์ 0 566 PLAY MP3
093-กายก็ออก จิตก็ออก 0 467 PLAY MP3
094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 480 PLAY MP3
095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 0 498 PLAY MP3
096-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 483 PLAY MP3
097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 501 PLAY MP3
098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 0 509 PLAY MP3
099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ 0 502 PLAY MP3
100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0 484 PLAY MP3
101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) 0 458 PLAY MP3
102-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒) 0 421 PLAY MP3
103-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 454 PLAY MP3
104-อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี 0 424 PLAY MP3
105-อัตถิตาและนัตถิตา 0 412 PLAY MP3
106-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 442 PLAY MP3
107-พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด 0 453 PLAY MP3
108-ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 0 1127 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง