พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  431-พระอริยบุคคลผู้ต้องใช้สังขารธรรมต่างกัน สี่ประเภท

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  170-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  09 - เรื่องที่-6 ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุข

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  17 ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินอันเป็นทิพย์

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  469-ผู้ลวงมัจจุราชให้หลง

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  152-เจริญอินทรีย์ 5 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  05-สักแต่ว่า

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  034-พระพุทธองค์ คือผู้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  15-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต ที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้