พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  011-จิตที่ยังไม่ได้ฟอก ยากนักที่จะเห็นนิโรธสัจ

 2. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3

 3. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-กัลยาณมิตรของพระองค์เอง

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่1)

 5. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  010-การฟังอริยสัจ เหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้น

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  067-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 10)

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  11 - ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  บทนำตามรอยธรรม

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้