พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  03-อานาปานสติ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  090-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  128-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่1)

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงการก่อขึ้นแห่งทุกข์

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  03 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง (อีกนัยยะ).mp3

 6. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  17 ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินอันเป็นทิพย์

 7. พุทธวจนยามเช้า
  พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 22 พ.ค. 2554

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  142-การเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาด

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  162-ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านราตรีนาน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้