พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  63 - เรื่องที่-59 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 2

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-การแสวงหา 2 แบบ

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  065.พุทธวจน อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ

 5. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  036.พระสูตรหลังฉัน 05-12-59

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  138-ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  219-ลักษณะแห่งกามตัณหา

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  056-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้