พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๘ ฉบับ อินทรียสังวร
  09 - ข้อย้ำเตือนจากพระตถาคต

 3. กรรม
  01 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  038 - ทรงภพสถานที่ประกอบความเพียร

 6. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  101_Anacame20160501_1 ลำดับชั้นอนาคามี

 7. กรรม
  17 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่

 8. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  03_แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  ประโยชน์ของการสาธยายธรรม

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  22 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้