พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยาย



ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยาย



เสียงอ่านพระสูตร



ธรรมบรรยาย



Suttas in English



พุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  010-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  350-อสังขตลักษณะ ๓ อย่าง

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  029-ไม่รู้อริยสัจ ก็ยังไม่เป็นสมณพราหมณ์ที่แท้

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  044-ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  028-จงบวชเพื่อรู้ความดับทุกข์ เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้วโดยชอบ

 8. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่สายของปฏิจจสมุปบาท...2

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  027-อย่ากล่าวเรื่องไม่มีประโยชน์ แต่จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์

 10. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-การพิจารณาปัจจัยในภายใน คือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้