พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  118-หลักการพิจารณาอาหาร

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  117-ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-ปัจจยาการแม้เพียงอาการเดียว ก็ยังตรัสเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่1)

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 8. กรรม
  20 พุทธวจนที่ว่า เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ก่อนนอน

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วาจาของสัตบุรุษ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้