พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  027.พระสูตรหลังฉัน 05-02-59

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลง ของน้ำทะเล

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  115-ไม่ควบคุมรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทุกข์

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่1)

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  222-กามเป็นมายา

 6. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง

 7. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  036.พระสูตรหลังฉัน 05-12-59

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  11 - ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  37 - เรื่องที่-34 มหาทาน

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้