พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๔๗.คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓)

 2. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  106-สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่1)

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า.mp3

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  15 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจจสี่ (นัยที่ 2)

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  12 - ละสังโยชน์ 3 และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน

 7. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่...

 8. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-ฝุ่นปลายเล็บ

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  09 - การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  105-เหตุเกิดแห่งสักกายทิฎฐิ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้