พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  08 - ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้

 3. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  029.พระสูตรหลังฉัน 05-04-59

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  045.พระสูตรหลังฉัน 05-24-59

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่1)

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่2)

 7. คิดดีคลีนิคปี 59-60
  01. รัก ศรัทธา ตถาคต เพื่อความเป็นอริยะ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  123-อุปกิเลสแห่งจิต

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-ความไม่เพลินในอายตนะ คือ ความหลุดพ้นจากทุกข์

 10. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-เมื่อกระทำแล้ว

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้