พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๑. แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  010-การฟังอริยสัจ เหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้น

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  271-อาสวะทำหน้าที่อย่างเดียวกับตัณหา

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  25 - ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  009-ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  270-ตัณหาเป็นเชื้อแห่งการเกิด

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  24 - จงเจริญสมาธิ จักรู้อริสัจตามเป็นจริง

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  052.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  008-ความรู้สึกของบุถุชน ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  269-อาการที่ทุกข์เกิดมาจากตัณหา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้