พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้

 2. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  26_EP 5 อนัตตาคืออะไร 13ตค60

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  131-ผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  07 - พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์ทั้งหก

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่1)

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  066-วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  161-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่2)

 8. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  015.พระสูตรหลังฉัน 04-15-59

 9. กรรม
  21 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม

 10. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  012-20170211_1_บุคคลพรากแล้วจากเครื่องผูกในกามในภพ เรียกบุคคล

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้