พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  005-ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไม่เกิดขึ้น

 2. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  004-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 5. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  027.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03

 8. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  003-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องแล่นไปในสังสารวัฏ

 10. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  008-20170129_1_มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ ให้ภพเกิดน้อย

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้