พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  21 สัมมาทิฏฐิ

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  076-ประเภทหรือเค้าโครงของอริยสัจ หลักอริยสัจมีอย่างเดียว แต่คำอธิบายมีปริยายมากมาย

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  127-การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  150-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ วิญญาณ

 5. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530710_790

 6. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  113_Anacame201703115_1 บุคคล 5 จำพวก

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  092-อุทเทศแห่งทุกขอริยสัจ

 9. นำนั่งสมาธิ ชุดที่๑
  Track 004 6 ก.ย

 10. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี 2551
  20 - 5 เม.ย. 2551 การดูจิต ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น/กายคตาสติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้