พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  070-เหตุสำเร็จความปรารถนา

 2. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  604_Anacame20160730_1 ตอบคำถาม

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  308_Anacame20170308_1 ทบทวนสังโยชน์ - อนาคามี

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  072-สังโยชน์ 7

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  173-การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 2)

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  150 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  168-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  125-การเห็นเพื่อละสังโยชน์

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  181-ผลของการละอกุศลวิตก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้