พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  092-ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-เวทนา 108 (นัยที่2)

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  139-ทรงมีปาฏิหารย์สามอย่าง

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้

 6. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข์

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05

 8. สุคตวินโย
  07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  096-เพลินในขันธ์5 เท่ากับเพลินในทุกข์ ไม่เพลินในขันธ์5เท่ากับพ้นไปจากทุกข์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  054-อุปมาแห่งเวทนา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้