พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  225-การวางจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  065-วิธีแก้ความหดหู่

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี
  พระพุทธเจ้าสอนอะไร

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  21-บุคคลที่ควรแก่ของทำบุญ


 6. 011-ธรรมรับอรุณ 300152

 7. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  15_ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ (นัยที่ ๓)

 9. นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒
  Track 11

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  127-การเห็นเพื่อละอาสวะ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้