พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุคตวินโย
  11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต

 2. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด

 3. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  006.พระสูตรหลังฉัน 04-04-59

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  081.เทวดาเหล่ามนาปกายิกา

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ

 6. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  024-ธรรมเป็นเครื่องถอนอัสมิมานะในปัจจุบัน

 7. นิวรณ์ ๕
  02.นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง

 8. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  07 - พุทธวจน หัวข้อ 14

 9. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  02. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 10. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-เจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสียชีวิต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้