พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  115-อสังขตลักษณะ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  สมาธิภาวนา ๔ ประเภท

 3. นิพพาน
  08_ปฎิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพาน

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  209-ถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาท ก็จะไม่เกิดทิฏฐิอย่างพวกตาบอดคลำช้าง

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  355-ยาถ่ายและยาสำรอกความเกิด - แก่ – ตาย

 6. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  45 - เรื่องที่-42 ทานของคนดี นัยที่-2

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  12 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  30 - สุคติของผู้มีศีล.mp3

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  354-นิพพานอธิวจนะ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้