พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  50-ฤกษ์ดียามดี ในแบบพุทธวจน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  43 - สิ่งนั้นหาพบในกายนี้

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

 4. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
  05_สัมมาสมาธิ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-เพราะแตกสลาย จึงได้ชื่อว่า โลก

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  076-ผลของการพิจารณาเห็นโทษในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  107-สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่2)

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ

 10. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  09_05-กรรมและพอจ.ตอบคำถามผู้ใหม่5-161129_003

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้