พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  506_Anacame20161224_1 เกร็ดเล็กๆ เรื่องสังโยชน์

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  18-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  092-ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  124 - ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  018 - ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  099.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก

 10. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้