พุทธวจน: วีดีโอพุทธวจนสนทนาช่วงก่อนฉัน-หลังฉัน

พุทธวจน: พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่

พุทธวจน: วีดีโอสั้น

เลือกวันที่เพื่อรับชมสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์

เลือกวันที่เพื่อรับชมพุทธวจนนอกสถานที่

**ดูรายการตามวันได้ที่ watnapp.com

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้