พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  25_EP 4 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 9-27-29 มีค 2560

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  05-พุทธวจนสถาบันคิดดีคลินิกกายภาพบำบัด 31.08.14

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  355-ยาถ่ายและยาสำรอกความเกิด - แก่ – ตาย

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-ลักษณะของการเกิด

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

 7. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530306_585

 8. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-ทุกข์ที่เกิดจากหนี้

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-เหตุให้มีการเกิด

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  037-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้