พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-ภรรยา 7 จำพวก

 2. กรรม
  01 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  056-เวทนา เป็นทางมาแห่งอนุสัย

 4. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  101_Anacame20160501_1 ลำดับชั้นอนาคามี

 6. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-โสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  116_Anacame20170318_1 ภพของอนาคามี

 8. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  03-5203

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  021 - การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์

 10. กรรม
  21 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้