พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  052-อริยมรรคมีองค์ 8 คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  215-ปฏิปทาการบรรลุมรรคผล 4 แบบ

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการ

 4. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ปาฏิหาริย์ สาม

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  40 - เรื่องที่-37 ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก

 6. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-วิธีที่สะดวกสบายเพื่อการดับของกิเลส

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง)

 8. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  01-5201

 9. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเป็นประโยชน์

 10. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้