พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  053-อวิชชา คือนิวรณ์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  045-สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ

 4. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่2)

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  210_Anacame20170107_1 อธิบายกาม รูป อรูปราคะ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  075-เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก

 7. กรรม
  19 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  056-ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้

 9. กรรม
  13 แก้กรรม

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  107_Anacame20160918_1 อิสิทัตตะ สกทาคามี อนาคามี

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้